HULL PRENOSI OBAVIIJEST MEĐUNARODNE ASOCIJACIJE UDRUGE PACIJENATA U VEZI PANDEMIJE COVID-19

Izjava  IAPO-a o pandemiji COVID-19

Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) proglasio je COVID-19 pandemijom. COVID-19 više nije mala epidemija koja pogađa nekoliko pacijenata i lokalnih zajednica, niti je to nacionalna epidemija koja pogađa nekoliko zemalja. Sada je prava globalna pandemija koja pogađa svaku zajednicu i zemlju.

IAPO je nedržavni akter u službenim odnosima sa WHO i predstavlja pacijente širom svijeta. Zastupnici IAPO-a su  među zdravstveno najpismenijim i najsposobnijim partnerima u svojim nacionalnim zdravstvenim sustavima. Godine izgradnje kapaciteta i osnaživanje osiguralo im je da mogu sudjelovati i uključiti se sa svojim donositeljima odluka u zdravstvu u zajedničko stvaranje vrlo učinkovitih preventivnih, kurativnih, rehabilitacijskih i palijativnih zdravstvenih usluga.

Naši savjetnici za pacijente su poštovani članovi njihovih zajednica koji su upravljali većinom nacionalnih staza zdravstvene zaštite. Naši zagovornici pacijenata  dobro su povezani sa svojim nacionalnim zdravstvenim sustavima; njihova je perspektiva i iskustvo ogromno što je dobro u ovom vremenu.

Odbor IAPO-a poziva sve stručnjake za pacijente i donositelje odluka u zdravstvu da se jave i zajednički rade na svim aspektima COVID-19 kako bi podržali Svjetsku zdravstvenu organizaciju i vaše nacionalne napore u kontroli pandemije.

Također pozivamo sve države članice SZO da usvoje svoje javnozdravstvene mjere zasnovane na ljudskim pravima. Stručnjaci za pacijente mogu savjetovati države o načinu ugrađivanja pristupa usmjerenih na pacijenta u javnozdravstvene mjere samoizolacije i druge strategije zadržavanja. Imajte na umu da su državne javnozdravstvene obveze nedjeljive od pacijentovog prava na zdravlje, slobodu i dostojanstvo. Država mora raditi zajedno sa stručnjacima za pacijente na promicanju, poštivanju i ispunjavanju ljudskih prava pacijenata COVID-19.

Sada pozivamo na novi okvir suradnje za angažman pacijenata COVID-19 koji stručnjake za pacijente stavlja u središte svih odgovora i mjera povezanih sa COVID-19, uključujući:

• Nacionalna savjetovanja o javnom zdravstvu

• Podizanje svijesti o digitalnim i društvenim medijima, uklanjanje mitova i motivacijsko slanje poruka

• Telemedicinska i tradicionalna komunikacijska linija, savjet i podrška

• Profesionalne usluge i usluge vršnjačke podrške, uključujući programe informiranja u zajednici za potporu samoizolacije

• Savjetovalište i usluge žalovanja

• Mapiranje i nadzor aktivnosti

• Istraživanje i razvoj novih cjepiva i liječenja

• Odgovor zajednice i kućna njega

IAPO ima saznanja da naši članovi i dionici pomažu u nacionalnim naporima u kontroli COVID-19.
Molimo podijelite s nama svoje intervencije kako bismo ih mogli dijeliti s drugim organizacijama pacijenata u drugim zemljama putem naših društvenih medija i biltena. Možete nas kontaktirati putem info@iapo.org.uk i na twitteru @IAPOVoice. Čuvaj se. Poslušajte nacionalne savjete i podržite članove svoje zajednice. Prevencija je najbolji lijek.  
Ratna Devi Predsjednik, Nadzorni odbor IAPO-a

IAPO's Statement on the COVID-19 Pandemic

Dear Dražen,

The World Health Organization (WHO) Director General declared COVID-19 a pandemic. COVID-19 is no longer a small outbreak affecting a few patients and local communities, nor is it a national epidemic affecting a few countries. It is now a true global pandemic affecting every community and country. 

IAPO is a non-state actor in official relationship with the WHO and represents patients worldwide. IAPO’s Patient Advocates are amongst the most health literate and capable partners in their National Health Systems. Years of capacity building and empowerment has ensured that they can participate and engage with their healthcare decision-makers in co-creating very effective preventative, curative, rehabilitative and palliative healthcare services.    

Our Patient Advocates are respected members of their communities, having navigated most of their National healthcare pathways. Far from being vulnerable, our patient advocates are resourceful and well connected with their National Healthcare Systems; their perspective and experience is a huge asset at a time like this. 

IAPO’s Board urges all Patient Experts and healthcare decision-makers to come forward and work collaboratively on all aspects of the COVID-19 to support the World Health Organization and your National effort to control this pandemic.

We are also urging all WHO Member States to adopt a human rights based approach to their public health measures. Patient experts can advise States on how to build-in patient-centred approaches to public health measures of self-isolation and other containment strategies. Remember the States’ public health obligations are indivisible from the patients’ right to health, liberty and dignity. The State must work together with Patient Experts to promote, respect and fulfil the human rights of COVID-19 patients. 

We now call for a new COVID-19 Patient Engagement Collaborative Framework that puts Patient Experts at the heart of all COVID-19 related responses and measures, including:

•    National public health consultations
•    Digital and social media awareness raising, myth dispelling and motivational messaging
•    Telemedicine and traditional communication information, advice and support lines
•    Professional and peer support services, including community outreach programmes to support self-isolation
•    Counselling and bereavement services 
•    Mapping and surveillance activity
•    Research and development of new vaccines and treatments
•    Community response and home care

IAPO's emails reveal that our members and stakeholders have stepped in to help their national efforts to control COVID-19. Please share with us your interventions so that we can share them with other patient organisations in other countries through our social media and newsletter. You can contact us via info@iapo.org.uk and on twitter @IAPOVoice

Keep safe. Listen to your national advice and support your community members. Prevention is the best cure.
 

Ratna Devi
Chair, IAPO Board of Trustees

Podijeli

Zagreb, HR
14°C
magla

Hrvatska udruga leukemija i limfomi
predsjednik Dražen Vincek
Trg hrvatskih velikana 2/ll
10 000 Zagreb
GSM: +385 (0)91 4873 561
TEL: +385 (0)1 4873 561
e-mail: udruga.hull.zagreb@gmail.com
Web adresa: www.hull.hr
IBAN: HR 36 2340 0091 1100 4711 4
SWIFT CODE: PBZGHR2X

Važni datumi

[spiffy-minical]

Health through Knowledge

Klasa optimist

Istaknuti sponzori HULL-a